Školení prodeje a marketingu

Jak obchodníci řídí rizika

Není dne, kdy bychom našim klientům nepomáhali řídit rizika. I v naší vlastní společnosti aktuálně vyvažujeme rizika a přínosy integrace, kterou jsme nedávno dokončili.

 • Investujeme do výroby nástroje a uvedeme jej na trh?
 • Nebo použijeme tyto zdroje na pokračující růst naší současné nabídky?

Jsou to obtížná rozhodnutí vzhledem k omezeným zdrojům a současné hybnosti, kterou máme. Nechceme promeškat příležitost, která se nám nabízí k růstu našeho podnikání... ale také nemůžeme ohrozit naše cashflow a současné klienty. Nemluvě o nedostatku důvěry, který vidíme v celkové ekonomice!

Lidé, procesy a platformy

Úspěšné řízení marketingových rizik zahrnuje průnik lidí, procesů a platforem. Každý z těchto prvků hraje klíčovou roli při identifikaci, hodnocení a zmírňování potenciálních rizik spojených s marketingovým úsilím. Pochopení vzájemných závislostí mezi těmito prvky může vést k efektivnějšímu přístupu k řízení marketingového rizika.

 1. lidé: Talent v rámci vašeho marketingového týmu a externích partnerů, včetně jejich dovedností, zkušeností a odborných znalostí, významně ovlivňuje vaši schopnost identifikovat a řešit potenciální rizika. Různorodý a dobře informovaný tým může přinést různé pohledy, což umožní komplexnější posouzení rizik a informovanější rozhodování. Silné vedení a efektivní komunikace mezi členy týmu a napříč odděleními jsou rovněž nezbytné pro podporu kultury povědomí o rizicích a proaktivního řízení rizik.
 2. Procesy: Zavedení systematických procesů pro řízení rizik je zásadní pro zajištění konzistentního a strukturovaného přístupu k identifikaci, hodnocení a řešení rizik. Tyto procesy mohou zahrnovat pravidelné hodnocení rizik, sledování klíčových ukazatelů výkonnosti a průběžnou analýzu tržních trendů a aktivit konkurence. Zavedením dobře definovaných procesů může vaše organizace vytvořit rámec pro neustálé zlepšování a přizpůsobování v reakci na vznikající rizika nebo měnící se podmínky na trhu.
 3. platformy: Platformy a nástroje používané ve vašem marketingovém úsilí mohou také hrát významnou roli při řízení marketingových rizik. Využití platforem založených na datech pro marketingové analýzy, statistiky zákazníků a měření výkonu může pomoci efektivněji identifikovat potenciální rizika a příležitosti. Platformy pro automatizaci marketingu navíc mohou pomoci zefektivnit marketingové procesy, snížit pravděpodobnost chyb a zajistit konzistentnější přístup k řízení rizik. Integrace těchto platforem s jinými podnikovými systémy, jako je např CRM or ERP systémů, může dále zlepšit řízení rizik tím, že poskytuje komplexní pohled na výkon vaší organizace a potenciální zranitelnosti.

Efektivní integrací lidí, procesů a platforem může vaše organizace vytvořit robustní strategii řízení rizik, která proaktivně řeší potenciální rizika a těží z nově vznikajících příležitostí. Tento přístup může pomoci minimalizovat negativní dopad marketingových rizik na vaše podnikání a maximalizovat šance na dosažení vašich marketingových cílů.

Rizikové faktory v marketingu

Pro obchodníky existuje bezpočet faktorů, které mohou ovlivnit úspěch nebo neúspěch marketingové strategie kromě načasování, ekonomických proměnných a konkurenčního prostředí. Některé z těchto faktorů zahrnují:

 1. Talent: Dovednosti, zkušenosti a odborné znalosti vašeho marketingového týmu mohou významně ovlivnit efektivitu vašeho marketingového úsilí.
 2. Načasování: strategické umístění vašeho marketingového úsilí ve vztahu k tržním trendům, chování spotřebitelů a životnímu cyklu produktu. Efektivní načasování může poskytnout konkurenční výhodu využitím příležitostí, jako je uvedení produktů na trh, sezónní trendy nebo změny na trhu.
 3. Technologie: Máme správnou technologii, která nám může pomoci realizovat, automatizovat, reportovat a optimalizovat naše marketingové strategie? Můžeme provést vývoj nebo investice třetích stran, které by zvýšily naši pravděpodobnost úspěchu?
 4. Ekonomika: Faktory, které ovlivňují celkové ekonomické prostředí, včetně inflace, úrokových sazeb, spotřebitelské důvěry a ekonomického růstu. Tyto proměnné mohou přímo ovlivňovat kupní sílu a chování spotřebitelů, což z nich činí zásadní úvahy při vývoji marketingové strategie.
 5. Soutěž: Konkurenti mohou ovlivnit vaši marketingovou strategii nabídkou podobných produktů nebo služeb, zacílením na stejné publikum nebo obsazením stejných marketingových kanálů. Důkladné porozumění vaší konkurenci vám může pomoci identifikovat příležitosti k odlišení, vytvořit jedinečné hodnotové nabídky a předvídat potenciální konkurenční hrozby.
 6. Cílová skupina: Dobře definované cílové publikum je rozhodující pro úspěch jakékoli marketingové strategie. Nepochopení nebo přehlížení potřeb, preferencí a chování vaší cílové skupiny může vést k neúčinnému marketingovému úsilí.
 7. Návrh hodnoty: Hodnotová nabídka je jedinečná kombinace funkcí, výhod a cen, která odlišuje váš produkt nebo službu od konkurence. Slabá nebo nejasná hodnotová nabídka může ztížit, aby vaše marketingové úsilí rezonovalo s vaší cílovou skupinou.
 8. Marketingové kanály: Výběr správných marketingových kanálů pro oslovení vaší cílové skupiny je zásadní. Úspěch vaší marketingové strategie může být ovlivněn efektivitou kanálů, které používáte, jako jsou sociální média, e-mail, obsahový marketing nebo placená reklama.
 9. Provedení zprávy a kreativy: Zasílání zpráv a kreativní provedení vašich marketingových materiálů by mělo rezonovat s vaší cílovou skupinou a efektivně komunikovat vaši hodnotovou nabídku. Špatné zasílání zpráv nebo neatraktivní vizuální prvky mohou vést k nedostatečnému zapojení nebo zájmu ze strany potenciálních zákazníků.
 10. Rozpočet a rozdělení zdrojů: Mít adekvátní rozpočet a správně alokovat zdroje je zásadní pro úspěch vaší marketingové strategie. Nedostatečné financování nebo špatné řízení zdrojů může bránit realizaci a dopadu vašeho marketingového úsilí.
 11. Konzistence značky: Úspěšná marketingová strategie vyžaduje integraci a konzistenci zasílání zpráv a brandingu napříč všemi marketingovými kanály. Nekonzistence nebo nesourodé marketingové úsilí může zmást vaši cílovou skupinu a oslabit sdělení vaší značky.
 12. Analýza a měření: Schopnost měřit a analyzovat výkon vašeho marketingového úsilí je zásadní pro identifikaci toho, co funguje a co ne. Nedostatek správné analýzy a měření může ztížit optimalizaci vaší marketingové strategie a dosažení požadovaných výsledků.
 13. Adaptabilita a obratnost: Schopnost přizpůsobit a vyvíjet svou marketingovou strategii v reakci na změny trhu, nové trendy nebo nové poznatky je nezbytná pro dlouhodobý úspěch. Rigidní nebo zastaralé marketingové strategie mohou vést k poklesu účinnosti a výsledků.
 14. Organizační uspořádání: Úspěch marketingové strategie může být ovlivněn úrovní podpory a spolupráce ze strany ostatních oddělení v rámci vaší organizace. Nedostatek souladu mezi marketingem a dalšími funkcemi, jako je prodej nebo vývoj produktů, může bránit celkové účinnosti vašeho marketingového úsilí.
 15. Vnější faktory: Faktory mimo vaši kontrolu, jako jsou regulační změny, technologický pokrok nebo sociokulturní posuny, mohou také ovlivnit úspěch nebo neúspěch vaší marketingové strategie. Uvědomit si tyto faktory a odpovídajícím způsobem přizpůsobit svou strategii je nezbytné, abyste zůstali konkurenceschopní a relevantní.

Jejda… to není malý seznam. Ale je to něco, s čím se marketéři potýkají každý den, aby zlepšili obchodní výsledky, kterých naši klienti dosahují, a maximalizovali své investice do našeho poradenství a licencování jejich platforem.

Zmírnění rizika

Hodnocení technologie nebo nového média pro marketing může být křehkou rovnováhou mezi využitím potenciálních příležitostí a zmírněním rizik spojených s potenciálním selháním. Zde je několik kroků, které je třeba zvážit při hodnocení přijetí:

 1. Výzkum a due diligence: Začněte důkladným prozkoumáním technologie nebo média. Pochopte jeho vlastnosti, možnosti, výhody a omezení. Prozkoumejte společnost za technologií, její dosavadní výsledky, financování a pověst na trhu. Slaďte své interní zdroje (rozpočet, talent, časovou osu) s technologií, abyste zajistili, že bude vhodná pro vaši organizaci.
 2. Identifikujte své cíle: Definujte své marketingové cíle a zvažte, jak vám nová technologie nebo médium může pomoci těchto cílů dosáhnout. Zjistěte, zda je technologie v souladu s vaší cílovou skupinou, trendy v oboru a celkovou marketingovou strategií.
 3. Zhodnoťte konkurenční prostředí: Podívejte se, jak vaši konkurenti používají (nebo nepoužívají) technologii nebo médium. Pokud ji již přebírají, zvažte, zda se můžete odlišit nebo nabídnout lepší řešení. Pokud ne, vyhodnoťte potenciální výhodu prvního tahu.
 4. Pilot a test: Před úplným nasazením spusťte pilotní projekty nebo malé testy, abyste ověřili efektivitu technologie a její začlenění do vaší marketingové strategie. To vám pomůže pochopit jeho potenciální dopad na vaši cílovou skupinu a zdokonalit váš přístup.
 5. Vypočítejte ROI: Analyzujte potenciální návratnost investic (ROI) přijetí technologie, včetně úspory nákladů, většího dosahu a lepších konverzních poměrů. Porovnejte potenciální návratnost investic s riziky spojenými se selháním technologie.
 6. Vypracujte krizový plán: Připravte si plán, jak budete zvládat situaci, pokud technologie selže nebo nepřinese očekávané výsledky. To může zahrnovat alternativní marketingové strategie, přerozdělení zdrojů nebo přechod na jinou technologii.
 7. Sledujte a přizpůsobte se: Průběžně sledujte výkon technologie, zpětnou vazbu od uživatelů a trendy na trhu. Buďte připraveni přizpůsobit svou marketingovou strategii, pokud technologie nesplní očekávání nebo pokud se objeví nové příležitosti.
 8. Začněte v malém a zvětšujte: Pokud se technologie osvědčí, postupně do ní zvyšujte své investice. Tímto způsobem můžete minimalizovat své riziko a zároveň využívat výhod, které poskytuje.

Dodržením těchto kroků můžete pečlivě vyhodnotit přijetí technologie nebo nového média pro marketing a zároveň minimalizovat rizika spojená s potenciálním selháním.

Rámce rizik

Existuje několik rámců, které mohou marketingoví profesionálové použít k vyhodnocení, řízení a překonání rizik spojených s jejich strategiemi digitálního marketingu. Zde jsou některé z nejpopulárnějších a nejúčinnějších rámců:

 1. SWOT analýza: Projekt SWOT framework pomáhá obchodníkům analyzovat jejich silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Identifikací těchto faktorů mohou marketingoví odborníci porozumět rizikům spojeným s jejich strategiemi a činit informovaná rozhodnutí.
 2. Matice TOWS: Projekt TOWS matrix je rozšířením SWOT analýzy, která se zaměřuje na rozvoj strategií srovnáváním silných a slabých stránek s příležitostmi a hrozbami. Tento rámec umožňuje obchodníkům prozkoumat různé strategické možnosti a efektivněji řídit rizika.
 3. Analýza PESTLE: PALIČKA znamená politické, ekonomické, sociální, technologické, právní a environmentální faktory. Tento rámec pomáhá obchodníkům vyhodnotit externí faktory, které mohou ovlivnit jejich digitální marketingové strategie, a identifikovat potenciální rizika.
 4. Matice rizik: Matice rizik je grafický nástroj používaný k posouzení pravděpodobnosti a dopadu potenciálních rizik. Pomáhá obchodníkům vizualizovat a upřednostňovat rizika na základě jejich závažnosti, což jim umožňuje efektivně je řídit a zmírňovat.
 5. OODA smyčka: Projekt OODA framework je zkratka pro Observe, Orient, Decide, and Act a umožňuje obchodníkům nepřetržitě monitorovat své digitální marketingové strategie, identifikovat rizika a provádět úpravy v reálném čase.
 6. Analýza režimů poruch a důsledků: FMEA je systematický proces používaný k identifikaci potenciálních poruch v systému, produktu nebo procesu a posouzení jejich následků. V digitálním marketingu lze FMEA využít k vyhodnocení potenciálních rizik a jejich dopadu na celkovou marketingovou strategii.
 7. Plánování scénáře: Plánování scénářů zahrnuje vytváření různých budoucích scénářů a analýzu jejich potenciálního dopadu na strategie digitálního marketingu. Tento přístup pomáhá marketingovým profesionálům předvídat potenciální rizika a vypracovávat krizové plány.

Pomocí těchto rámců mohou marketingoví profesionálové lépe vyhodnocovat, řídit a překonávat rizika ve svých strategiích digitálního marketingu. Kromě toho je nezbytné neustále sledovat a upravovat strategie na základě nových poznatků, dat a změn na trhu.

Douglas Karr

Douglas Karr je zakladatelem Martech Zone a uznávaný odborník na digitální transformaci. Douglas pomohl založit několik úspěšných start-upů MarTech, pomohl s due diligence ve výši více než 5 miliard dolarů v akvizicích a investicích Martech a pokračuje v zavádění svých vlastních platforem a služeb. Je spoluzakladatelem Highbridge, poradenská firma v oblasti digitální transformace. Douglas je také publikovaným autorem průvodce pro figuríny a knihy o obchodním vedení.

Související články

Co si myslíte?

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.